"Kol Nidrei", adagio for cello and orchestra

"Kol Nidrei", adagio for cello and orchestra

Composer
Joseph Sulzer
composer
Joseph Sulzer